ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี
รหัส : 06190017
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี
Project : Views of People and Government Officials in Southern Border Provinces Toward Practices in Alignment with Istamic Brinciples as Iudged by Chularajamontree the Chief Imam of Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 178,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ครอบคลุมปัญหาขัดแย้งที่ตอบโดยจุฬาราชมนตรี 23 ข้อ โดยศึกษาจากหนังสือคำตอบจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในด้านศาสนาอิสลาม 25 ข้อ มีประชาชนและข้าราชการไทยมุสลิมและไทยพุทธ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุเทพ สันติวรานนท์

เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

นพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th