ค้นหา

 โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
รหัส : 02000731
โครงการ : โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
Project : Melioidosis : A National Problem.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเมลิลอยโดลิส (Meleiodvsis) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ด้วยการใช้วิธีทางชีวเคมีร่วมกับอนุชีววิทยา
  2. สรุปข้อมูลที่ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะในประเทศไทย และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดในประเทศไทยไว้โดยเฉพาะ
นักวิจัย :

สถิตย์ สิริสิงห

ธารารัชต์ ธารากุล

วิภาดา เชาวกุล

สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th