ค้นหา

 การพัฒนาดินสอพอง เพื่อการออกแบบศิลปะร่วมสมัย แผนงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
รหัส : 06120156
โครงการ : การพัฒนาดินสอพอง เพื่อการออกแบบศิลปะร่วมสมัย แผนงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
Project : Development of Marl for Contemporary Art Design.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 400,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอบเขตการวิจัย : เป็นงานศิลปะร่วมสมัยประเภทเครื่องประดับจากดินสอพองโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นผสมผสานได้แก่ ผ้า โลหะ ไม้เปลือนหอย ได้แก่ชุดเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ ชุดงานประติดมากรรม การตกแต่งคันฉ่อง การตกแต่งฐานพระพุทธรูป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคิดค้นและพัฒนารูปแบบศิลปะร่วมสมัย ประเภทเครื่องประดับและประติมากรรมของที่ระลึกจากดินสอพอง
  2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ภายใน ทดแทนการนำเข้าและพัฒนาสู่การส่งออก
  3. สร้างองค์ความสู่ชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
นักวิจัย :

อรุณี เจริญทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th