ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รหัส : 06120134
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Project : Opinions Concerning Morality of Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอบเขตการวิจัย : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษาที่มี เพศ อายุ คณะ ชั้นปี และอาชีพผู้ปกครอง ที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

สุธิดา ชัยรุ่งเรือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th