ค้นหา

 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
รหัส : 06120052
โครงการ : การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
Project : The Environmental Management of Primary Building School in Srinakarin Group, Bangkok, by Population Increasing from Suvanabhumi International Airport.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 999,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : การจัดการสภาพแวดล้อม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินสุวรรรภูมิจะทำการศึกษาในพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์
  2. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานอาคารสถานที่ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินท์
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอาคารสถานที่โรงเรียนประถมศึกษา รูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์
  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
นักวิจัย :

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th