ค้นหา

 บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
รหัส : 06100167
โครงการ : บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Project : Houses from Clay and Agro Waste
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 903,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตศาลายา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอบเขตการวิจัย : 1. ออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 85-100 ตารางเมตร 2. ใช้ดินเป็นโครงสร้างหลักของบ้าน ได้แก่ผนังและพื้น 3. วัสดุประกอบอื่นเช่นประตู หน้าต่าง จะเป็นวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการนำวัสดุจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้สร้างบ้านพักอาศัย
  2. เพื่อออกแบบและสร้างบ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  3. เพื่อเปรียบเทียบค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุประเภทอื่น
นักวิจัย :

สุภาวดี พนัสอำพน

กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง

พจนีย์ เพชรโรจน์

สมชาย รัตนปริญญา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th