ค้นหา

 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
รหัส : 06100084
โครงการ : การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
Project : Product Design, Brand and ECO Package Design for Community in Middle of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 2,419,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรเป็นกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว และผู้ด้อยโอกาสที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาที่มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตภาคกลาง ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เทคโนโลยีในการผลิต วัสดุในท้องถิ่นในเขตภาคกลางและความต้องการของตลาด
  2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพในการผลิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และความต้องการของตลาด
  3. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชนกลุ่มคนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม ในเขตภาคกลางได้
นักวิจัย :

อุดมศักดิ์ สาริบุตร

ดารณี ธนวัฒน์

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

ธเนศ ภิรมย์การ

ธีราทัต เลิศชํ่าชองกุล

นิรัช สุดสังข์

ลัดดาวัลย์ วิเชียร

ศิริพรณ์ ปีเตอร์

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ

สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์

สุภาภรณ์ บุรีคำ

โสภา ผลโพธิ์

เอกชัย เลิศช่ำชอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th