ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ไทย
รหัส : 06011398
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ไทย
Project : The Study of Buddhists Satisfaction Involving with Thai Buddhist Monks.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 250,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพอใจของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวพุทธ จำแนกตามตัวแปรอิสระอื่นๆ เช่น อายุ อาชีพ การศึกษา
  3. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสร้างความพึงพอใจของชาวพุทธต่อพระสงฆ์ให้สูงชึ้น
นักวิจัย :

เมธี สมภักดี

จันทรัตน์ โคตรคำ

สุขุม มูลเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th