ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รหัส : 06010599
โครงการ : การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Project : Student Activities Participation in Bangphra Faculty of Agriculture, Rajamangala Institute of Technology.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 23,800 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ใน 5 ด้าน
  2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ บางพระ จำแนกตามเพศและสาขาวิชาการ
  3. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
นักวิจัย :

สุคนธ์ ไชยเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th