ค้นหา

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 2535-2539
รหัส : 06010561
โครงการ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 2535-2539
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วาสนา เจริญวิเชียรฉาย

นิมมาฤดี สุขเปี่ยม

วนิดา ฉินนะโสต

อัจฉราวดี ปิ่นเกษร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th