ค้นหา

 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รหัส : 06010443
โครงการ : ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Project : Student Perception of the Development of Student Action at Kamphaengsaen Campus, Kasetsart University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาในการทำกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนิสิต ตามความคิดเห็นของนิสิต
นักวิจัย :

วิโรจน์ ทองสุพรรณ

นงลักษณ์ ผลวงษ์

บุญชอบ เกียรติกำจาย

ศักดิ์เดช อุบลสิงห์

สุวิชชา ฐิตินันทพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th