ค้นหา

 ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
รหัส : 06009932
โครงการ : ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
Project : Factors Affecting Job Satisfaction of Vocational Teachers in The Department of Vocational Education
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 55,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
  2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษากับปัจจัยด้านสถานภาพทั่วไป
  3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษา ในระดับผู้บริหาร และอาจารย์ทั่วไป
นักวิจัย :

มณฑป ไชยชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th