ค้นหา

 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้ป่วยโรคเอดส์
รหัส : 02000720
โครงการ : การประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้ป่วยโรคเอดส์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของภิกษุสามเณรในวัดต่างจังหวัด
  2. เพื่อประเมินทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของพระภิกษุสามเณรวัดในต่างจังหวัด
  3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร หากมีผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ป่วยโรคเอดส์มาพักพิงที่วัด
นักวิจัย :

สุนทรี ภานุทัต

ประไพ บุรินทรามาตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th