ค้นหา

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000718
โครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดทบวง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของนักศึกษาในเรื่องพื้นฐานทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการติดต่อของโรคและการป้องกันโรค
  2. เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้เรื่องถุงยางอนามัยของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เพื่อการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
  3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาชาย
นักวิจัย :

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th