ค้นหา

 มโนภาพที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์ในวิชาแสงที่ได้จากการพิจารณาคำตอบอย่างเดียวกับวิธีที่พิจารณาทั้งคำตอบและเหตุผลของนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนที่ 5
รหัส : 06008973
โครงการ : มโนภาพที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์ในวิชาแสงที่ได้จากการพิจารณาคำตอบอย่างเดียวกับวิธีที่พิจารณาทั้งคำตอบและเหตุผลของนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนที่ 5
Project : An Analysis of Physics Misconceptions about Opitcs of High School Science Students in Bangkok, Area 5 by Considering Only the Provided Answers and both the Provided Answers and Reasons.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาแต่คำตอบอย่างเดียวกับ การพิจารณาเหตุผลร่วมกับคำตอบที่เลือกของแบบสอบ ปรนัยทั้งคำตอบและเหตุผลในการตรวจสอบมโมภาพที่ คลาดเคลื่อนจะให้ผลแตกต่างกันประการใด
  2. เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีมโนภาพที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องแสงอะไรบ้าง
นักวิจัย :

โสภาพรรณ แสงศัพท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th