ค้นหา

 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารพร้อมปรุงในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 06008862
โครงการ : ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารพร้อมปรุงในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Consumers'Attitudes as to Ready-to-Cook Food in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารพร้อมปรุงในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารพร้อมปรุงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารพร้อมปรุง
นักวิจัย :

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th