ค้นหา

 ความคิดเห็นของข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3
รหัส : 06008602
โครงการ : ความคิดเห็นของข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 182,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิเชียร ประยูรชาติ

จินตนา บุญชวน

สุจิตรา พัฒนะภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th