ค้นหา

 การศึกษาบทบาทขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รหัส : 06008473
โครงการ : การศึกษาบทบาทขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหารูปแบบของพฤติกรรมตามแบบวัฒนธรรมสม สมัยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  2. เพื่อกำหนดบทบาทขององค์กรทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานครในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมตามแบบวัฒนธรรม สมสมัยให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
นักวิจัย :

สุพิศวง ธรรมพันทา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th