ค้นหา

 ความคิดเห็นของนักกิจกรรมบำบัดประจำการที่มีต่อหลักสูตรกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 06008326
โครงการ : ความคิดเห็นของนักกิจกรรมบำบัดประจำการที่มีต่อหลักสูตรกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : Opinions of the Occupational Therapists Toward the Curriculum of Occupational Therapy Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เพื่อนใจ รัตตากร

วรรณนิภา บุญระยอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th