ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
รหัส : 06008008
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
Project : Parent's Opinions About Child Care Services in Bangkok Demand, Provision and Quality.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 136,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

บุญเสริม หุตะแพทย์

ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th