ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ และเรือโบราณจากกระดาษสา
รหัส : 06006127
โครงการ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ และเรือโบราณจากกระดาษสา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 352,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตโชติเวช
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยได้แก่ กลุ่มแม่บ้านทหารบก กรมการสัตว์ทหารบก สาขากองการสัตว์ต่างและเกษตรกรรมที่ 3 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วัชรี บุญเจริญ

ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล

มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ

อารยะ ไทยเที่ยง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th