ค้นหา

 การตรวจลายนิ้วมือและสภาพขี้หูในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อนที่เต้านม
รหัส : 02000708
โครงการ : การตรวจลายนิ้วมือและสภาพขี้หูในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อนที่เต้านม
Project : Investigation of Dermatoglyphic Pattern and Cerumen Type in Breast Mass Patient in Northeast Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อัมพร แจ่มสุวรรณ

จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์

จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว

ชวลิต ไพโรจน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th