ค้นหา

 อัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัส : 06005805
โครงการ : อัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Project : Identify of Kloongphoom Locality, Yanawa Diatrict, Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 500,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนคลองภูมิ เขตยานาวา ในเรื่องของประเพณี สื่อบุคคลได้แก่ ผู้นำชุมชนทั้งพระสังฆ์ ฆราวาส และเครือข่ายชุมชน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของวิถีชีวิตของชุมชนคลองภูมิ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการสร้างอัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร
  2. ศึกษาบทบาทของจัดคลองภูมิ สวนคลองภูมิ กลุ่มสื่อบุคคลและประเพณีสงกรานต์ว่ามีบทบาทในการสร้างสำนึกของการเป็นชาวครองภูมิ เพื่อการดำรงอยู่และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคลองภูมิได้หรือไม่ และอย่างไร
นักวิจัย :

นันทิยา สว่างวุฒิธรรม

สุกัญญา สุจฉายา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th