ค้นหา

 ศึกษาความเป็นมาของเมืองสังขะ ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2509
รหัส : 06005802
โครงการ : ศึกษาความเป็นมาของเมืองสังขะ ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2509
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 16,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏสุรินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เอกสาร พงศาวดาร ตำนานประวัติศาสตร์บอกเล่า
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของเมืองสังขะ ทางด้านการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2509
  2. เพื่อศึกษาและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเมืองสังขะ
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภายในและภายนอกที่มีผลต่อวิวัฒนาการของเมืองสังขะ
นักวิจัย :

สุทัศน์ กองทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th