ค้นหา

 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
รหัส : 02000704
โครงการ : ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
Project : The Opinions of Register Nurses and Patient's Relative on the Patients's Right to Die.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
  3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิที่จะตายของผู้ป่วยในญาติผู้ป่วย ซึ่งมีความแตกต่างด้านอายุ
นักวิจัย :

นิภา อัศวเพิ่มพูลผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th