ค้นหา

 นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ (อดีตทหารจีนคณะชาติ)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ.2527-2542
รหัส : 06005668
โครงการ : นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ (อดีตทหารจีนคณะชาติ)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ.2527-2542
Project : The Policy of Thai Government Affecting the Development and Change in the Economic and Society of Chinese Immigrants in Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son Provinces Between 1984-1999.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 40,820 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนอพยพ
  2. เพื่อเป็นการศึกษาถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในแต่ละสมัยตลอดจนแนวทางการปฎิบัติของรัฐบาลไทยที่มีต่อชาวจีนอพยพ
  3. เพื่อเป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐบาลที่มีต่อพัฒนาการทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของชาวจีนอพยพ
นักวิจัย :

แกมมณี เจริญวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th