ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่าง Body Awareness กับ Bilateral Motor Co-ordination ในเด็กที่มี IQ 50-89
รหัส : 02000703
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่าง Body Awareness กับ Bilateral Motor Co-ordination ในเด็กที่มี IQ 50-89
Project : Correlation Between Body Awareness and Bilateral Motor Co - Ordination in 50 - 89 IQ Child.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการรับรู้ส่วนของร่างกาย (Body Awareness) ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
  2. ศึกษาการทำงานประสานกันของร่างกายทั้ง 2 ข้าง (Bilateral Co-ordination) ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา (IQ ระหว่าง 50-89) 3 กลุ่ม
  3. เปรียบเทียบการรับรู้ Body Awareness ในเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาทั้ง 3 กลุ่ม
  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Body Awareness กับ Bilatenal Co- ordination ในเด็กที่มี IQ ระหว่าง 50-89
นักวิจัย :

ไพวรรณ สุดวรรค์

มยุรี เพชรอักษร

สร้อยสุดา วิทยากร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th