ค้นหา

 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 06003739
โครงการ : วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักฐานและร่องรอยวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากเอกสารพงศาวดาร ตำนาน การปฏฺบัติงานภาคสนามทางโบราณคดีและข้อมูลประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History)
  2. รวบรวมข้อมูลในข้อที่ 1 มาศึกษาประวัติความเป็นมาและร่องรอยความสำคัญของวัดโบราณ รวบรวมและเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นแบบร้อยแก้ว ประกอบแผนที่ แผนผัง รูปภาพ และเสนอแนวทางอนุรักษ์
นักวิจัย :

ปราณี แจ่มขุนเทียน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th