ค้นหา

 การประเมินผลการควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ ใน 7 จังหวัดของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา ปี 2538
รหัส : 02000693
โครงการ : การประเมินผลการควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ ใน 7 จังหวัดของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา ปี 2538
Project : The Evaluation on Helminthiasis Control Program in 7 Province of Region 12 Songkha Southern Thailand, 1995.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 จ.สงขลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบความชุกและความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิลำไส้ใน 7 จังหวัดภาคใต้
  2. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการติดโรค และการแพร่โรคหนอนพยาธิลำไส้
  3. เพื่อทราบการดำเนินงานสุขศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการ ของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา
นักวิจัย :

ประสิทธิ์ สุรัตนวนิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th