ค้นหา

 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
รหัส : 02000692
โครงการ : รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปริทัศน์สถานภาพของงานวิจัยทางระบาดวิทยาในประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. ปริทัศน์ขบวนการผลิตนักระบาดวิทยาภายในประเทศ
  3. เสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ให้ทุนในการวิจัยและผลิตนักวิจัยสาขานี้ต่อไป
นักวิจัย :

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th