ค้นหา

 การศึกษาเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000553
โครงการ : การศึกษาเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
Project : A Study on Models and Methods of Students Ethics Development in the Schools Under Office of the Basic Educaiton Commission : Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 37,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักอำนวยการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร รวม 119 แห่ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและจริยธรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
นักวิจัย :

พรอัญชลี พุกชาญค้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th