ค้นหา

 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว สภาวะไข้มาลาเรียและการพบยุงพาหะไข้มาลาเรีย
รหัส : 02000689
โครงการ : รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว สภาวะไข้มาลาเรียและการพบยุงพาหะไข้มาลาเรีย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวมรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม สภาวะไข้มาลาเรียตลอดจนการพบยุงพาหะนำไข้มาลาเรียในสถานที่ท่องเที่ยว 13 จังหวัดภาคเหนือ
  2. เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า เพื่อรองรับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากโรคติดต่อที่นำโดยยุง (Mosguito borne diseases)
นักวิจัย :

วรรณภา สุวรรณเกิด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th