ค้นหา

 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงเชื้อระยะ Sexual ของ P. Vivase ในจานเลี้ยงเชื้อ
รหัส : 02000687
โครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงเชื้อระยะ Sexual ของ P. Vivase ในจานเลี้ยงเชื้อ
Project : Study on the in vitro Cultivation of Sexual Stages of P. Vivase.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเลี้ยงเชื้อ P. Vivase ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความสำคัญอันดับ 2 รองจาก P. falciparum ในประเทศไทย
  2. ศึกษาระยะ sexual และจะเน้นที่ ระยะ Zygote - Okinete เป็นสำคัญในจานเลี้ยงเชื้อ
นักวิจัย :

นิภาพรรณ ฤทธิรอด

สมทรง เลขะกุล

สมพงษ์ องอาจยุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th