ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด
รหัส : 02000686
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด
Project : Design and Construction of Blood Flow Meter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างต้นแบบเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด
  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทย
  3. สนับสนุนให้เกิดการผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ
นักวิจัย :

ประจวบ ยุงสันเทียะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th