ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
รหัส : 06000504
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Project : Service Recipients Satisfaction from Service of Out-Pationt Department, Chiang Mai Newologicrl Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กมลวรรณ ปุระสิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th