ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีเอกซ์
รหัส : 02000683
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีเอกซ์
Project : Design and Construction of a X-ray Time Counter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีเอกซ์
  2. ส่งเสริมให้มีการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
นักวิจัย :

ประสงค์ ธูสรานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th