ค้นหา

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000468
โครงการ : การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตประภา ศรีอ่อน

เจนจิรา เทศทิม

ศิริวรรณ ม่วงศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th