ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องนับยาเม็ด
รหัส : 02000681
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องนับยาเม็ด
Project : Design and Construction of a Drug Tablet Counter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบสร้างแบบเครื่องนับยาเม็ด
  2. ศึกษาและพัฒนาเครื่องนับยาเม็ดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน
  3. สนับสนุนให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์
นักวิจัย :

สุรพล ศรีบุญทรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th