ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
รหัส : 01000008
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
Project : A Study of Growing and Culturing of Water Flea (Moina macrocopa) in the Concrete Pool.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธวัช ดอนสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th