ค้นหา

 ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทยตามความต้องการของสังคม
รหัส : 06000433
โครงการ : ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทยตามความต้องการของสังคม
Project : The Academic Competencies as Desired by Society of Thai Major Bachelor of Education.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความต้องการของหน่วยงานเกี่ยวกับขอบเขตและความลึกซึ้งของความรู้ ที่บัณฑิตทางการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยทุกคนพึงมี
  2. สำรวจความพึงพอใจด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต ทางการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ จากหน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่
นักวิจัย :

นิดา มีสุข

จำเริญ แสงดวงแข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th