ค้นหา

 การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ (ศึกษากรณีศาสนาอิสลาม)
รหัส : 06000409
โครงการ : การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ (ศึกษากรณีศาสนาอิสลาม)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของการทำหน้าที่ของสถาบันศาสนาได้ก่อให้เกิดวิกฤตทางสังคมของคนในกรุงเทพมหานครและสังคมไทยโดยรวมอย่างไรบ้าง
  2. เพื่อศึกษาระบบความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อศึกษารายชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Pantheon) ที่นับถือในศาสนาอิสลาม
นักวิจัย :

งามพิศ สัตย์สงวน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th