ค้นหา

 ความคิดเห็นของชาวจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในเมืองลพบุรี
รหัส : 06000378
โครงการ : ความคิดเห็นของชาวจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในเมืองลพบุรี
Project : A Survey Study of Lopburi People's Attitudes Towards the Conservation of Historical Places in Province of Lopburi.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองการมัธยมศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสามัญศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมควร สุขดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th