ค้นหา

 ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาดสายสวนปัสสาวะ
รหัส : 02000671
โครงการ : ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาดสายสวนปัสสาวะ
Project : Patient's Pain Level During Indwelling Urinary Catheter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะได้รับการใส่และคาดสายสวนปัสสาวะ
  2. เปรียบเทียบความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาดสายสวนปัสสาวะของบุคลากรตามลักษณะที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

นันทา เล็กสวัสดิ์

นฤมล จันทร์ฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th