ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการจัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ
รหัส : 06000337
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการจัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองแผนงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการศาสนา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สำรวจสถานภาพพระสังฆาธิการแยกตามระดับการศึกษา อายุ จำนวนพรรษา ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ
  2. สำรวจความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ และความต้องการของพระสังฆาธิการ ในการเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆ
นักวิจัย :

อำนาจ บัวศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th