ค้นหา

 โครงการสำรวจภาวะโชนาการและการตรวจรักษาโรคพยาธิในเด็กนักเรียนพื้นที่ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
รหัส : 02000666
โครงการ : โครงการสำรวจภาวะโชนาการและการตรวจรักษาโรคพยาธิในเด็กนักเรียนพื้นที่ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองสาธารณสุขภูมิภาค
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ลดอัตราความชุกของโรคพยาธิโดยเฉพาะโรคหนอน พยาธิใบไม้ตับให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5
  2. ตรวจอุจจาระค้นหาผู้ป่วยในนักเรียนชั้นประถมในเขตอำเภอแม่เมาะทุกคน และให้การรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบทุกราย
  3. ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อลดอัตราการรับประทานเนื้อดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ ในพื้นที่ หรือโรงเรียนทุกแห่ง
นักวิจัย :

สุขสมบัติ อุคำพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th