ค้นหา

 ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000299
โครงการ : ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของประชาชน ใน กรุงเทพมหานคร
  2. ศึกษาถึงระดับความเครียดของประชาชนในกรุงเทพฯ
  3. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ ความเครียด
นักวิจัย :

รำจวน เบญจศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th