ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
รหัส : 06000293
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
Project : The Client's Satisfaction with out Patient Service in Taphanhin Crown Prince Hospital Pichit Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองสาธารณสุขภูมิภาค
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการ บริการโรงพยาบาล
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในหน่วยบริการต่าง ๆ
  3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ผ่านหน่วยบริการ 3 และ 6 หน่วย
นักวิจัย :

นันทวัฒน์ วัฒนรุ่งเรือง

ดอกรัก รัตนชัย

ศรีวิภา วงศ์ศรีวิวัฒน์

อารมณ์ อาวาจนพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th