ค้นหา

 พระอารามหลวงในชุมชนเมืองของไทย : วันโพธิ์, กรุงเทพมหานคร
รหัส : 06000280
โครงการ : พระอารามหลวงในชุมชนเมืองของไทย : วันโพธิ์, กรุงเทพมหานคร
Project : A Royal Temple in the Thai Urban Landscape : Wat Pho, Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทของวัดโพธิ์จากอดีตถึงปัจจุบันภายในบริบทสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร
  2. ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการบริหารวัดโพธิ์
  3. ศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและด้านลบ และ
  4. เสนอแนะแนวทางเพื่อลดปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านลบ
นักวิจัย :

อลิศรา มีนะกนิษฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th