ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รหัส : 06000274
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : กองงานคณะที่ปรึกษาและกรรมการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิตยา จันโทภาสกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th