ค้นหา

 ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
รหัส : 06000230
โครงการ : ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์

สุรีย์ บุญญานุพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th